Dotti Fite
Century 21 Mountain Lifestyles
828-692-8275
DFite10436@aol.com